Nikko City, Tochigi Prefecture

Toshio Shibata, Nikko City