Umaji Village, Kochi Prefecture

Toshio Shibata, Umaji Village