Miyoshi City, Tokushima Prefecture

Toshio Shibata, Miyoshi City