Okutama Town, Tokyo

Toshio Shibata, Color Landscapes

Okutama Town, Tokyo, 2006
Chromogenic print
32 x 40 inches