Chichibu City

Toshio Shibata, Chichibu City, Saitama Prefecture