Hino Town

Toshio Shibata, Hino Town, Shiga Prefecture