Nirasaki City

Toshio Shibata, Nirasaki City, Yamanashi Prefecture