87CN09

John Divola, Polaroids

87CN09 (Cone), 1987
Black and white polopan print (polaroid)
20 x 24 inches