Green River, Utah, 1983_SHI0177

Toshio Shibata, 53 Stations