Makinohara Service Area, Tomei, 1986_SHI0164

Toshio Shibata, 53 Stations