Meguro Ward, Tokyo, 1982_SHI0168

Toshio Shibata, 53 Stations