Nagae Hayam Town, 1982_SHI0193

Toshio Shibata, 53 Stations