84. Spruce Plantation in Helfenberg, Muhlviertel 2000