AsahiTown,Hokkaido,88

Toshio Shibata, Black and White Landscapes