Hiratsuka City, 1984_SHI0166

Toshio Shibata, 53 Stations