Honmoku, Yokohama City, 1984_SHI0195

Toshio Shibata, 53 Stations