Nakai Parking Area, Tomei, 1986_SHI0187

Toshio Shibata, 53 Stations