Totsuka Interchange, 1982_SHI0178

Toshio Shibata, 53 Stations